Política de Privacitat

En compliment del Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, els informem que la present pàgina web és propietat de CASTELL VIDAL SL, d’ara en endavant també el prestador, domiciliada a CTRA. LA SÈNIA, KM 2 43550 ULLDECONA (TARRAGONA), amb CIF: B43348374, Telèfon: 977573224 i email lesmoles@lesmoles.com.

CASTELL VIDAL SL, com a responsable d’aquest lloc web i en conformitat amb el que disposa la normava vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relau a la protecció de les persones siques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDGDD) I per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzaves per garanr i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

A l’efecte del que preveu la LOPDGDD, CASTELL VIDAL SLl’informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporades als nostres sistemes d’informació per tal de realitzar les gesons comercials i administraves necessàries amb els usuaris del web; Les operacions previstes per a realitzar els tractaments són els següents: respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per l’Usuari; realitzar les prestacions de serveis i / o productes contractats o subscrits per l’Usuari; realitzar totes aquelles acvitats pròpies de CASTELL VIDAL SL pel present avís legal ressenyades I remetre el butlle de nocies de la pàgina web.

El signant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en els mateixos.

El prestador, mitjançant asterisc (*) en les caselles corresponents del formulari de contacte, l’informa d’aquesta obligatorietat a l’Usuari, indicant quines dades són necessaris. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’Usuari atorga el consenment inequívoc a CASTELL VIDAL SL perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present políca de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

En conformitat amb el que disposen les normaves vigents en protecció de dades personals, el prestador està complint amb totes les disposicions de les normaves RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’art. 5 de l’RGPD i l’art. 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pernents i limitats al que és necessari en relació amb els fins Per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat políques tècniques i organitzaves apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per protegir els drets i llibertats dels Usuaris.

D’acord amb aquestes normaves, doncs, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, recficació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a CTRA. LA SÈNIA, KM 2 43550 ULLDECONA (TARRAGONA), enviant un correu electrònic a lesmoles@lesmoles.com. indicant com Assumpte: “LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei. Té dret a rerar el consenment donat en qualsevol moment. La rerada del consenment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la rerada del consenment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Les dades que ens facili es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzaves i tots els nivells de protecció necessaris per a garanr la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals I centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normava vigent.

CASTELL VIDAL SL no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consenment exprés per tal cessió. L’entat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i / o les entats a qui se’ls hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional ia l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzaves necessàries al seu abast per garanr la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i / o la pèrdua de les dades,

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consennt el tractament automatzat dels mateixos per part de CASTELL VIDAL SL en la forma i per a les finalitats indicades en la present Políca de Protecció de Dades Personals.

A través d’aquesta políca de privacitat li informem que les fotografies que esguin penjades al web són propietat de CASTELL VIDAL SL, incloent les dels menors, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obngut el consenment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a l’efecte. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a tulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negava a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que reme a CASTELL VIDAL SL, Exonerant a prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactud, vigència i autencitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

CONTINGUT DEL WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

CASTELL VIDAL SL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació connguda al web, podent, fins I tot, limitar o no permetre l’accés a la informació.

CONTINGUT DEL WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

CASTELL VIDAL SL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació connguda al web, podent, fins I tot, limitar o no permetre l’accés a la informació.

CASTELL VIDAL SL no assumeix cap pus de responsabilitat per la informació connguda en les webs de tercers a les que es pugui accedir pels “links” o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat del prestador.

La presència de “links” o enllaços només tenen finalitat informava i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre els mateixos.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

CASTELL VIDAL SL es reserva el dret a modificar la present políca per adaptar-la a novetats legislaves o jurisprudencials.

CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, CASTELL VIDAL SL. no realitza pràcques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis de la pàgina web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consenment per rebre el nostre Butlle, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre CASTELL VIDAL SL amb els Usuaris dels seus serveis telemàcs, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals.

Comunicacions comercials per via electrònica

Pel que fa al tractament de les dades a través de webs per a la realització de comunicacions comercials per via electrònica s’imposa l’aplicació de la LSSICE (Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic) recollida en els arcles 19 a 22. Aquesta normava és de gran importància ja que regula l’enviament de comunicacions comercials electròniques, sent l’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades) l’entat competent per sancionar els incompliments.

La LSSICE amb caràcter general prohibeix l’enviament de comunicacions publicitàries o promocionals Per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent sense haver estat prèviament sol·licitades o expressament autoritzades pels desnataris.

Per tant, en el moment de la recollida de dades s’haurà de sol·licitar l’acceptació d’un text que informi de la finalitat comercial (així com qualsevol altra que li sigui aplicable) per a la qual es van a ulitzar les dades. És convenient que la vostra acceptació la políca de privacitat i que de la mateixa manera pugui assenyalar l’acceptació per a l’enviament de comunicacions comercials. Aquest precepte es pot dur a terme incloent a la web, en el moment de demanar les dades, dues caselles de l’esl:

_ ACCEPTO LA POLÍITICA DE PRIVACITAT (amb enllaç al document POLÍITICA DE PRIVACITAT) _ ACCEPTO L’ENVIAMENT DE COMUNICACIONS COMERCIALS

No es podran incloure caselles pre-marcades. En tot cas, les comunicacions comercials han de:

 • Ser clarament idenficables com a tal des de l’inici de la comunicació, per exemple, inserint al principi del correu electrònic la paraula “PUBLICITAT” o “PUBLI”, en el cas d’SMS.

 • Oferir la possibilitat a l’usuari d’oposar-se al tractament de les seves dades amb fins promocionals mitjançant un procediment senzill i gratuït. Per exemple, inserir al final del correu electrònic el següent: “Si no desitja rebre més comunicacions comercials, feu clic aquí”

 • En cas d’ofertes promocionals que incloguin descomptes, premis, regals o concursos, s’han d’idenficar clarament les condicions d’accés o parcipació. S’aconsella inserir la següent clàusula al final del correu electrònic: “Consulteu les condicions del concurs aquí” (i inserir les condicions del concurs en qüesó).

 • El consenment per a la ulització de les dades personals amb finalitats publicitàries o comercials ha de ser revocable en qualsevol moment a través d’un mitjà senzill i gratuït. Quan les comunicacions hagin estat remeses per correu electrònic aquesta comunicació ha d’incloure una adreça electrònica vàlida on pugui exercir aquest dret queda prohibit l’enviament de comunicacions que no incloguin aquesta direcció

Model de clàusula a incloure en correus comercials:

D’acord amb el que disposa la normava vigent en matèria de protecció de dades personals (Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el Reial Decret 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD), els informem que les dades que figuren en la present comunicació estan incloses en un fitxer de tractament de dades propietat de CASTELL VIDAL SL. Aquestes dades seran ulitzades exclusivament pel enviament de comunicacions que poden ser del seu interès. Les seves dades no se cediran a tercers, excepte per obligació legal, i es manndran mentre no sol·lici la seva cancel·lació o oposició. La present comunicació comercial s’envia sota l’empara de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la informació i de comerç electrònic. Si desitja deixar de rebre comunicacions comercials, revocar el seu consenment o exercir els drets d’accés, recficació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l’adreça lesmoles@lesmoles.com indicant en l’assumpte “Baixa comunicacions comercials”, o comunicant-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a CTRA. LA SÈNIA, KM 2 43550 ULLDECONA (TARRAGONA). Si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normava vigent, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.agpd.es).

Restaurant Les Moles – Castell-Vidal, S.L. 2019

TIPUS DE COOKIES

A)  Segons l’entat que les gesoni, hi ha cookies pròpies (aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gesonat pel propi editor i des del qual es presta el servei Sol·licitat per l’usuari) i de tercers (les que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gesonat per l’editor, sinó per una altra entat que tracta les dades obngudes mitjançant les cookies).

B)  Segons el temps que romanen acves, hi ha les de sessió (dissenyades per a demanar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web) i les persistents (en què les dades s’emmagatzemen en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la galeta -pot anar d’uns minuts a diversos anys-).

C)  Segons la finalitat per a la qual tracten la informació que recopilen, poden ser:

  • Cookies tècniques (necessàries per a l’ús del web I la prestació del servei contractat),

  • Cookies de personalització (que permeten a l’usuari accedir al servei amb caracterísques predefinides, com ara l’idioma, pus de navegador, configuració regional, etc.)

  • Cookies d’anàlisi (recullen informació l’ús que es realitza del web),

  • Cookies publicitàries (recullen informació sobre les preferències i eleccions personals dels usuaris),

  • Cookies d’afiliats (permeten fer un seguiment de les visites procedents d’altres webs, amb les que el lloc web estableix un contracte d’afiliació).

    

TIPUS DE COOKIES UTILITZADES PER AQUEST LLOC WEB

Les cookies ulitzades al nostre lloc web són de sessió i de tercers, ens permeten emmagatzemar I accedir a informació relava a l’idioma, el pus de navegador ulitzat, i altres caracterísques generals predefinides per l’usuari, així com seguir i analitzar l’acvitat que porta a terme per millorar i prestar els nostres serveis d’una manera més eficient i personalitzada. Les cookies ulitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació. En cap cas aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no es fan servir per a la recollida dels mateixos.

La ulització de les cookies ofereix avantatges, com ara:

 • facilita a l’usuari la navegació i l’accés als diferents serveis que ofereix aquest lloc web;

 • evita a l’usuari haver de configurar les caracterísques generals predefinides cada vegada que accedeix al lloc web; i

 • afavoreix la millora del funcionament i dels serveis prestats a través d’aquest lloc web, després del corresponent anàlisi de la informació obnguda a través de les cookies instal·lades.

En accedir al nostre web se l’informa que, si segueix navegant se li s’instal·laran diverses cookies de tercers consennt així la instal·lació de determinades cookies que ndran com a única finalitat la de registrar l’accés al nostre lloc web per a la realització d’estadísques anònimes sobre les visites, recopilant informació sempre de forma anònima. No cal que accep la instal·lació d’aquestes cookies, pot navegar igualment per tota la nostra web.

En diverses seccions del nostre web es podran instal·lar cookies de xarxes socials, en concret les següents:

 • Cookie de Twier, segons el que disposa la seva políca de privacitat I ús de cookies.

 • Cookie de Facebook, segons el que disposa la seva políca de cookies

 • Cookie de Linkedin, segons el disposat a la seva pàgina sobre l’ús de les cookies.

 • Cookie de Google+ I Google Maps, segons el que disposa la seva pàgina sobre quin pus de cookies ulitzen.